YUSUFELİ İLÇESİ KÖYLERİNDE HİZMET ALIMI KAPSAMINDA (KİRALANAN İŞ MAKİNELERİNDE, BİRLİK ARAÇLARINDA KULLANMAK ÜZERE) YAPILMAKTA OLAN; HAM YOL, YOL AÇMA, GENİŞLEME, BAKIM-ONARIM, STABİLİZE SERGİ ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE MOTORİN (EURODİZEL) ALI

 

 

 

 

İHALE İLANI

Artvin ili Yusufeli İlçesi
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından
(Açık İhale Usulü İhale ilanı)                                                                    

1) İdarenin Adı ve Adresi

Yusufeli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği -YUSUFELİ

2) İdarenin Telefon veya faks no

Tele:0 466 811 39 77  Cep: 0 536 265 55 63

3) İhale konusu yapım işinin Adı :

YUSUFELİ İLÇESİ KÖYLERİNDE HİZMET ALIMI KAPSAMINDA (KİRALANAN İŞ MAKİNELERİNDE,  BİRLİK ARAÇLARINDA KULLANMAK ÜZERE) YAPILMAKTA OLAN; HAM YOL, YOL AÇMA, GENİŞLEME, BAKIM-ONARIM, STABİLİZE SERGİ ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE MOTORİN (EURODİZEL) ALIMI

a)Niteliği ve türü

 Mal Alımı

b)Yapılacağı yer

YUSUFELİ

c)İşe Başlama Tarihi

İhale onayının yükleniciye tebliğinden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde Sözleşme imzalanıp,  takip eden 3(üç) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. Belirtilen süre içerisinde sözleşme imzalanmaması durumunda yükleniciye ait teklif geçersiz sayılır.

d)İşin Süresi           

Sözleşme yapıldıktan sonra ihtiyaç duyulduğu durumlarda peyderpey alınacaktır.

4.İhalenin Yapılacağı yer      

Kaymakamlık Toplantı Salonu

5.İhalenin Tarih ve Saati      

30/09/2016  14:00       

6.Şekli                    

Açık İhale Usulüyle yapılacaktır. (İhaleye katılacak olan istekliler tekliflerini son teklif verme saatinden önce tekliflerini idare yetkilisine teslim edeceklerdir. Teklifler komisyon huzurunda açıldıktan sonra en düşük teklifi veren kişinin teklifi komisyon tarafından uygun görülmezse veya tekliflerin bir veya birkaçının aynı olması durumunda hazırda bulunan isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınarak ihale sonuçlandırılır.)

7.İmalat Miktarları

S.

NO

İMALAT CİNSİ

BİRİMİ

MİKTARI

1

Motorin(Eurodizel)

(Alınan mal kadar ödeme yapılacaktır. Mal alınmadan ödeme yapılmayacaktır.)

LT

38.000

8. Geçici Teminat

Teklif Edilen bedelin en az %3’ ü

     

 

Madde 9- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi(2016 yılına ait) ile İhale Durum veya Men Cezası Belgesi (son teklif verme tarihinden bir önceki ay içinde düzenlenmiş)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

ç) Ticaret Sicil Gazetesi (Güncel)

d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden bir önceki ay içinde düzenlenmiş belge.
e) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden bir önceki ay içinde düzenlenmiş belge.
f) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi.(Madde 17)
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge (Banka Dekontu).                                                                              

j)İhale konusu iş için teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında Geçici teminat                                                                                 

l) Aşağıda belirtilen durumlarda olması halinde teklifinin geçersiz sayılmasını ve ihale almışsa sözleşmesinin fesih edilmesini ve geçici ve kesin teminatının idare tarafından gelir kayıt edilmesine dair yazılı taahhütname

                a. İflas, tasfiye, konkordato ilan etmesi veya bu nedenlerden dolayı mahkeme halinde olması,

                c. Beş yıl içinde mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymesi,

                d. İş ve Meslek ahlakına aykırı faaliyetten men edilmiş olması,

                e. Bağlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olması,

                f. Yanıltıcı belge veya sahte belge vermesi,

                g. İşin yapılacağı yerin görüldüğü ve ileride herhangi bir hak talep etmeyeceği,

             h.İdareden Herhangi bir araç veya iş makinesi talep etmeyeceği,

ı) İhale Konusu işin tamamını veya bir kısmını alt yüklenicilere yaptırmayacağını

J) Yerli İstekli olduğunu,

 

İhaleye katılamayacak olanlar

             Madde 10 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde birliğin ihalelerine katılamaz.

             a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar.

             b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

             c) Birliğin ihale yetkilisi.

             ç) Birliğin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

             d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

             e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları anonim şirketler hariç).

             (2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.                                                                

         (3)Birliğimiz 4734 sayılı Kamu İhale yasasına tabi olmayıp, 28.04.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği Yönetmeliği doğrultusunda işlemler yürütülecektir.

Madde 11- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati

Madde 11.1-Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;

 

 

Tekliflerin sunulacağı yer ve yetkili

Kaymakamlık Toplantı Salonu -Birlik Müdürü

Son teklif verme tarihi

30.09.2016 

Son teklif verme saati

11:00 (belirtilen saatten sonra gelen                       teklifler teslim alınmaz)            

İhale Dokümanı Satış Bedeli

300,00 TL

İhale Dokümanının satın alınacağı yer

Birlik Müdürlüğü

11.2-Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere bizzat verilir. Son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11.3-Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır. İtilaf halinde Kaymakamlık Sekreterliğinin odasındaki duvar saati geçerlidir.)
Madde 12- Kesin Teminat
12.1-İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 (yüzde altı) oranında en az 1 yıl süreli kesin teminat alınır.


Madde 13- Sözleşmenin Türü
Üzerine ihale kalan istekli ile Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlere ait sözleşme imzalanacaktır.
Madde 14- Tekliflerin Geçerlilik Süresi
Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 30(Otuz) takvim günü olmalıdır.  Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 23/09/2016

 

                               

                                                                                                                                                                                    Ömer DERECİ

                                                                                                                                                                                       Kaymakam

                                                                                                                                                                                     Birlik Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 
evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat