EBUBEKİR ALP
 
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR V.
 
 
 
YUSUFELİ KAYMAKAMLIĞI
YUSUFELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BRANŞ, MESLEK, NORM ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI
 
 
 SIRA NO:
 HİZMETİN ADI:
 İSTENEN BELGELER:
 TAMAMLANMASÜRESİ
(EN GEÇ):
 1
 Görevlendirmeler
(Ek Ders Ücreti
Karşılığı
Öğretmen
Görevlendirme
Başvuru Ġşlemleri)
 1- Dilekçe
2- Mezuniyet belgesi
3- Adli sicil beyanı
4- Sağlık raporu
5- Nüfus cüzdanı örneği
6-2 Adet Fotoğraf
 15 GÜN
 
 
 
 
 
YUSUFELİ KAYMAKAMLIĞI
YUSUFELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BURSLAR, YURTLAR BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI
 
 
 
  
 SIRA NO:
 HİZMETİN ADI:
 İSTENEN BELGELER:
 TAMAMLANMASÜRESİ
(EN GEÇ):
 1
 Özel Yurt Açma
 1-Dilekçe a)ġirket ve benzerleri için Ticari Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıĢ veya Noter tasdikli Ģirket sözleĢmesi ile kurucu temsilcisi olduğunu belirten yetki belgesi
b)Diğer özel hukuk tüzel kiĢiler için yönetim kurulu veya yetkili organın kurucu temsilcisi olarak seçtiği gerçek kiĢiyi gösteren karar örneği
2- Kurucuya ait iki adet fotoğraf
3 -Adli sicil beyanı
4-Ġkametgâh belgesi
5- Diploma
6- Binaya ait üç adet röleve
7- Binanın endüstriyel kuruluĢlardan uzak olduğunu belirten Ġl Sağlık Müdürlüğünden alınan belge
8- Binanın kiralık olması halinde kira sözleĢmesi veya tapu senedi
9- Kurucu bina üzerinde intifa hakkına sahipse buna iliĢkin olarak tapu sicilinden alınan belge
10- Binanın mesken veya iĢ yeri olduğunu belirten Belediye Ġmar Müdürlüğünden alınan yapı kullanım izin belgesi
11- Yetkili (Yapı Denetim Firmaları) kuruluĢtan alınan binanın depreme dayanıklı olduğunu gösteren belge
12- ġirket ve benzerleri için Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıĢ veya Noter tasdikli Ģirket sözleĢmesi ile kurucu temsilcisi olduğunu belirten yetki belgesi
 30 GÜN
 
 
 
  YUSUFELİ KAYMAKAMLIĞI
YUSUFELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİME %100 DESTEK BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI
 
 
 
 
 SIRA NO:
 HİZMETİN ADI:
 İSTENEN BELGELER:
 TAMAMLANMASÜRESİ
(EN GEÇ):
 1
 Halk Katkılarına Ait Ġşlemler (KDV Ġndiriminden Yararlanma Belgesi)
 1-TC kimlik no
2-Vergi no
3-Adres
4-Okul adı
 1 GÜN
 
 
 
 
 
 YUSUFELİ KAYMAKAMLIĞI
YUSUFELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM ÖĞRETİM VE ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI
 
   
 
 SIRA NO:
 HİZMETİN ADI:
 İSTENEN BELGELER:
 TAMAMLANMASÜRESİ
(EN GEÇ):
 1
Mezuniyet/Ayrılma
Belgeleri (Diploma
Kayıt Örneği)
 1 - Dilekçe
 2 - Nüfus Cüzdanı Örneği
 3 GÜN
 
 
 
 
 YUSUFELİ KAYMAKAMLIĞI
YUSUFELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MEBBİS BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI
 
 SIRA NO
 HİZMETİN ADI
 İSTENİLEN BELGELER
 TAMAMLANMASÜRESİ
(EN GEÇ):
 1
 Personel Alımı (Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Ġşlemleri)
 1- Elektronik başvuru formu
2- Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği (Öğrenim bilgileri elektronik başvuru formuna otomatik olarak yansımayan adaylardan)
3- Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans veya pedagojik formasyon belgesi
4- Diploma denklik belgesi (Yurt dışı okullarından mezun olanlardan)
5- Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji dersi aldığına, Sosyoloji bölümü mezunlarından ise 8 kredi Mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji dersi aldığına dair belge (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.)
6- Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları ile Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulundan mezun olanlardan programa kayıt tarihini gösteren belge istenecektir. (Mezuniyet belgesinde kayıt tarihi yazılı olanlardan ayrıca belge istenmeyecektir.)
7- Askerlik Durum Beyanı ile bakaya kalanlardan “Kovuşturmaya yer olmadığına dair” mahkeme kararı
 2 GÜN
 2
 Personel Alımı (Öğretmenliğe Ġlk Atama Başvuru Ġşlemleri)
1-Elektronik başvuru formu
2-Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği (Öğrenim bilgileri elektronik başvuru formuna otomatik olarak yansımayan adaylardan)
3-Ortaöğretim Alan Öğretmenliği tezsiz yüksek lisans veya pedagojik formasyon belgesi
4-Diploma denklik belgesi (Yurt dışı okullarından mezun olanlardan)
5-Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji dersi aldığına, Sosyoloji bölümü mezunlarından ise 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji dersi aldığına dair belge (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.)
6-Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları ile Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulundan mezun olanlardan programa kayıt tarihini gösteren belge istenecektir. (Mezuniyet belgesinde kayıt tarihi yazılı olanlardan ayrıca belge istenmeyecektir.)
7-Askerlik durum beyanı ile bakaya kalanlardan “Kovuşturmaya yer olmadığına dair” mahkeme kararı
 1 GÜN
 
 
 YUSUFELİ KAYMAKAMLIĞI
YUSUFELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI
 
 
 
 
 SIRA NO:
 HİZMETİN ADI:
 İSTENEN BELGELER:
 TAMAMLANMASÜRESİ
(EN GEÇ):
 1
Evde Özel Eğitime
Muhtaç Öğrencilerle
Ġlgili Ġşlemler (Evde
Özel Eğitim Hizmetleri)
1- Dilekçe
2- Süreğen hastalığının bulunduğunu belirten sağlık raporu
3- Okuldan alınan inceleme yazısı
 15 GÜN
 
 
 
 YUSUFELİ KAYMAKAMLIĞI
YUSUFELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI
 
 SIRA NO:
 HİZMETİN ADI:
 İSTENİLEN BELGELER
 TAMAMLANMASÜRESİ
(EN GEÇ):
 1
 Özel Dershane Açma
 1-Başvuru formu (ek-1)
2-Kurucu/kurucu temsilcisine ait yazılı adli sicil beyanı
3-Kurucu tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi
4-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı
5-Yerleşim planı 4 adet (35x50 cm ebadında)
6-Gerekli tüm personelin çalışma izin tekliflerini yapacağına dair taahhütname
7-En az 1 (bir) yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı ya da noter tasdikli örneği)
8-Yönetici ve 1/3 oranında öğretmen teklifleri
9-Yeni dergi ismi kullanacaksa 1 adet dergi örneği
10-Marka ismi kullanacaksa marka tescil belgesi ve isim hakkı sözleşmesi
11-Yapı kullanım izin belgesi, teknik rapor ve numarataj belgesi
 15 GÜN
 2
 Özel Dershanenin
Kurucu Temsilcisi
Değişikliği
 1- Kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin dilekçe
2- Kurucu temsilcisinin değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı
3- Yeni kurucu temsilcisine ait yazılı adli sicil beyanı
 10 GÜN
 3
 Özel Dershanenin
Devredilmesi
 1-Dilekçe
2-Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleşmesi
3-Yeni kurucu/kurucu temsilcisine ait yazılı adli sicil beyanı
4-En az bir yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı veya noter tasdikli örneği)
5-Kurucu tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi, ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi
6-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı
7-Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan
8-Yönetici ve eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iş sözleşmeleri
9-Gerekli tüm personele çalışma izin teklifi yapılacağına dair taahhütname
10-Kullanılacak özel dershane ismi markalı ise marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi
 10 GÜN
 
 
  YUSUFELİ KAYMAKAMLIĞI
YUSUFELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI
 
 
 
 
 SIRA NO:
 HİZMETİN ADI:
 İSTENEN BELGELER:
 TAMAMLANMASÜRESİ
(EN GEÇ):
 1
Sağlık Ġşleri
(Sağlık Tarama Ġzinleri)
  Dilekçe
 3 GÜN
 
 
         Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
 
 
 
İLK MÜRACAAT YERİ
 Yusufeli Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İKİNCİ MÜRACAAT YERİ 
Yusufeli Kaymakamlığı 
 İSİM
 Ahmet Gürsel AVCI
 İSİM
 Ahmet ALTUN
 ÜNVAN
 İlçe Milli Eğitim Müdürü
 ÜNVAN
 Kaymakam
 ADRES
 Hükümet Konağı Kat:2 Yusufeli/ARTVİN
 ADRES
 Hükümet Konağı Kat:3 Yusufeli/ARTVĠN
 TEL
 0 466 811 23 17
 TEL
 0 466 811 22 12
 FAKS
 0 466 811 20 14
 FAKS
0 466 811 22 90 
 E-POSTA
 yusufeli08@meb.gov.tr
 E-POSTA
 yusufelikaymakamligi@hotmail.com