ADEM ÇOKADAR
 
İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRÜ
 
 
YUSUFELİ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜHİZMETSTANDARTLARI
 
 
SIRA NO
HİZMETİNADI
 
 
BAŞVURUDA İSTENİLENBELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ)
1
 
 
ÇKS Kaydı Güncellemesi
1- TC. Kimlik nolu kimlik aslı ve fotokopisi.
2- Çiftçi Kayıt Formu (a,b,c formları).
3- Çiftçi Belgesi.
4- Tapudan alınan tapu bilgilerinin onaylı bilgisayar dökümü.
5- Döner sermaye makbuzu.
                5 GÜN
2
Mazot ve Gübre ve Toprak Analiz Desteklemesi
 
1- Mazot, gübre ve toprak analizi desteği başvuru dilekçesi,
2- ÇKS’ye kayıtlı her bir 50 dekar ve üzeri tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Toprak Analizi Formu ve analiz raporu,
3-  Toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Toprak Analizi Formu ve analiz raporu.
 
1 SAAT
3
Organik Tarım Uygulamaları Desteklemesi
 
1- Başvuru dilekçesi
2- Yetkilendirilmiş Kuruluşlarca Düzenlenmiş Organik Tarım Uygulamaları Sertifikası
3- ÇKS Belgesi        
4- Döner sermaye makbuzu.
 
1 SAAT
4
Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği
 
1- Başvuru Dilekçesi,
2- Talep Formu,
3- Tohumluk satış faturası,               
4- Tohumluk sertifikası fotokopisi,     
5- Güncelleştirilmiş ÇKS belgesi.

 
1 SAAT
     5
Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği
 
1- Güncelleştirilmiş ÇKS belgesi,
2- Başvuru dilekçesi ve taahhütname,
3- Fidan/Fide kullanım desteklemesi talep formu,
4- Satış faturası,
5- Fidan/fide veya aşı materyaline ait sertifika belgesinin bir örneği,
6- Bitki muayene raporu (2011 yılı öncesinde belgelendirilmiş fidanlar için),f) Bağ/bahçe kiralanmış ise kira sözleşme belgesinin bir örneği,
7- Fatura düzenleyen kişiye ait; Fidan/Fide Üretici Belgesi veya Tohumluk Bayii Belgesinin (Kamu kuruluşları hariç) bir örneği.


 
1 SAAT
6
Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma
1-Üretici Müracaatı.
15 Dakika.
 
 
 
 
 
 
7
Anaç Sığır ve Manda Desteklemesi
 
Anaç sığır desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte dilekçe ile başvurur.
 
1- Anaç sığır desteklemesinde; ekinde, başvuruda bulunan üyelerinin listesi ile merkez birliklerinden alınan üyelik belgesi bulunan yetiştirici/üretici örgütlerinin başvuru dilekçesi (yetiştiricilerden alınan dilekçelerin beş yıl süreyle saklanması örgütlerin sorumluluğunda olup il/ilçe müdürlüklerince talep edilmeyecektir),
2- Anaç manda desteklemesinde, başvuru dilekçesi ve Türkvet İşletme Tescil belgesi.
 
1 Gün
      8
Buzağı Desteklemesi
 
Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticilerden, soykütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile önsoykütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine 1/10/2011 - 31/12/2011 tarihleri arasında dilekçe ile müracaatta bulunurlar.
 
1 Gün
      9
Anaç Koyun Keçi Desteklemesi
 
Anaç koyun ve keçi desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte ekinde hayvanlarının kulak numarası listesi bulunan dilekçe ile başvurur. (yetiştiricilerden alınan dilekçelerin beş yıl süreyle saklanması örgütlerin sorumluluğunda olup il/ilçe müdürlüklerince talep edilmeyecektir).
 
1 Gün
 
 
 
 
    10
Sığır Cinsi Hayvanlarının Tanımlanması ve İşletme Tescil
 
1- Başvuru dilekçesi
2- Sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve işletme tescil müracaat formu
 
30 DAKİKA
     11
İşletme Hayvan Varlığını Gösterir Belge
 
1- Başvuru dilekçesi,
2- Veteriner bilgi sisteminde kayıt altına alınmış büyükbaş hayvan varlığı veya aşılama, serumlama ve küpeleme makbuzunda büyükbaş hayvan varlığını gösterir belge,
3- Nüfus cüzdan fotokopisi
 
30 DAKİKA
      12
Canlı Hayvan ve Hayvan Maddeleri için Düzenlenen Yurt içi Veteriner Sağlık Raporu
 
1- Kimlik bilgilerini içeren ve sahibini gösteren kimlik kartı (Pasaport),
2- Menşei şahadetnamesi (Köylerde muhtarlıklar, İl, İlçe ve Beldelerde Belediye Başkanlıklarından),
3- Hayvan maddeleri içi kesim raporu,
4- Şap aşısı yapıldığını belirtir belge,
5- Hayvanların kulak küpeli olması (Küpeli olmayan hayvanların sevki yapılmaz. Altı aylıktan büyük hayvanların küpeli olması gerekir.)
 
 
1 SAAT
      13
Su Ürünleri Desteklemesi
 
1- Müracaat dilekçesi,
2- Su ürünleri yetiştiricilik belgesinin ilgili il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış fotokopisi,
3- Diğer istenen belgeler.
 
30 DAKİKA
      14
Yem Bitkisi Desteklemesi
1-ÇKS Kaydı
2-Müracaat Formu
15 GÜN
     15
Tarımsal Amaçlı Elektrik    Alımı
1-Dilekçe
2-Tapu Fotokopisi
3-Kimlik Fotokopisi
4-Derin Kuyu ise Aydın DSİ Bölge Md.Yeraltı suyu kullanım belgesi
2 GÜN
16
 
Amatör Balıkçı Belgesi
 
1- Başvuru dilekçesi,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- 1 adet fotoğraf,
4- Döner sermaye makbuzu.
 
 
 
 
 
            30 DAKİKA
     17
Arıcılık Desteklemesi
 
1-  Dilekçe,
2-  Arıcı kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat ediyor ise Arı Konaklama Belgesi ve Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu.
 
 
30 Dakika.(İnceleme için geçen süreler hariç.)
 
     18
Gezginci Arıcılar İçin Konaklama Yeri Tespiti
 
1- Yurt içi Veteriner sağlık raporu                 
2- Konaklama belgesi (Ek–1)                      
3- İşletme tescil belgesi (Bal üretici ruhsatı) 
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi
 
 
30 Dakika.(İnceleme için geçen süreler hariç.)
 
    19
Arıcı Kaydı
 
1- Koloni (arı) sayısı ve arıların bulunduğu yerin açık adresini gösterir dilekçe
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
 
 
30 Dakika.(İnceleme için geçen süreler hariç.)
 
    20
Arıcılıkla İlgili Şikayetler
 
1- Başvuru dilekçesi 
 
5 Gün. (İnceleme için geçen süreler hariç.)
 
    21
 
 
 
İşletme Kayıt Belgesi
 
1- Dilekçe,
2- Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi,
3- Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylı nüshası,
4- İmza sirküleri sureti,
5- Gayrisıhhî Müessese ruhsatı veya noter onaylı nüshası,
6- Kapasite raporu,
7- Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları ilkelerine dayalı sistem uygulandığı gösterir belge.
 
 
 
 
 
 
30 Gün. (İnceleme için geçen süreler hariç.)
 
     22
Perakende İşletmelerin Kayıt Numarası Başvurusu:
 
1- Dilekçe,
2- İmza sirküleri sureti,
3- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı.
 
 
 
 
          1 Gün.
     23
İstatistiki Bilgi Talebi
 
1- Başvuru dilekçesi
 
 
30 Dakika.
 
     24
Gelir Durumu Tespiti
 
1-Müracat Formu
2-Tapu Fotokopisi
3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4-Dekont
 
1 Gün.
 
     25
Çeltik Ekim Ruhsatı
1-Müracat Formu
2-Tapu Fotokopisi
3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4-Dekont
 
1 Gün.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besi Sığırı Desteklemesi
 
 
 
 
1-Başvuru Dilekçesi
2-Mezbaha kesim ücreti faturasının aslı
3) İşletme Tescil Belgesi,
4) Hayvan Pasaportu ve/veya hayvanın kesim için naklinin yapılacağı yere göre, Veteriner Sağlık Raporu,
5) Kesimi yapılan hayvanların Türkvet kayıtlarından düşümünü gösteren belge,
6) Kesimhane resmi veteriner hekimince onaylanmış kesim cetveli.
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2 Gün
 
 
 
 
 
Başvuruesnasındayukarıdabelirtilenbelgelerindışındabelge
istenmesi,eksiksizbelgeilebaşvuruyapılmasınarağmenhizmetin
belirtilensüredetamamlanmamasıveya yukarıdakitablodabazıhizmetlerin
bulunmadığınıntespiti durumundailkmüracaatyerineyadaikincimüracaat  yerinebvurunuz.
 
İlkMüracaatYeri
 
İkinci MüracaatYeri
 
 
İsim
 
: Adem ÇOKADAR
 
İİsim
 
  : Ahmet ALTUN
Unvan
: İlçe Müdürü
Unvan
:  Yusufeli Kaymakamı
Adres
Enver paşa Cad.Or. İşl.Müd. Ek Binası Kat 2 Yusufeli                           
Adres
: Yusufeli  Kaymakamlığı
Tel
: 0466 811 2027
Tel
: 0466 811 2212
Fax
: 0466 811 2027
Fax
: 0466 811 2078
e-Posta
 :  yusufeli@artvintarim.gov.tr
e-Posta
yusufelikaymakamliği@hotmail.com