KAMU HİZMET STANDARTLARI 
 
 
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMASÜRESİ
(ENGEÇ)
1
SERTİFİKALARIN, SÜRÜCÜ BELGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
1- Şoförler Odasından Dosya
2- Sürücü Belgesi Müracaat Formu
3- Sağlık Raporu Aslı (1 yıl geçerli olacak)
4- Adli Sicil Kaydı  Aslı (1 yıl geçerli olacak)
5- Diploma Veya Öğrenim Belgesi Onaylı Sureti
6- Nüfus Cüzdanı Aslı Ve Fotokopisi
7- Sertifika
8- Kan Grubu Belgesi
9- Maliye Harç Makbuzu
10- 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
2 SAAT
2
YIPRANMIŞ SÜRÜCÜ BELGELERİNİN YENİLENMESİ
1-Dilekçe
2- Nüfus Cüzdanı Aslı Fotokopisi
3- 3adet Vesikalık Fotoğraf
4- Kan Grubu Belgesi
5- 45 Yaş Üstü İçin Sağlık Raporu
1 SAAT
(Sakınca sorulduğunda, aynı gün cevabi geldikten sonra 1 SAAT)
3
ZAYİİNDEN SÜRÜCÜ BELGESİ ÇIKARTILMASI
1-Dilekçe
2- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
3- 3adet Vesikalık Fotoğraf
4- Kan Grubu Belgesi
5- 45 Yaş Üstü İçin Sağlık Raporu
6- Soy İsim Değişikliği Varsa Evlilik Cüzdanı Fotokopisi Veya Mahkeme Kararı Fotokopisi
7- Sağlık Durumunda Değişiklik Olanlardan Sağlık Raporu
1 SAAT
(Sakınca sorulduğunda, aynı gün cevabi geldikten sonra 1 SAAT)
4
DIŞ ÜLKELERDEN ALINAN SÜRÜCÜ BELGELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
(TEBDİL)
1- Şoförler Odasından Dosya
2- Sürücü Belgesi Müracaat Formu
3- Sağlık Raporu
4- Adli Sicil Kaydı
5- 3 Adet Vesikalık Fotoğraf
6- Türk Vatandaşı İse  Nüfus Cüzdanı Aslı Ve Fotokopisi
7- Sürücü Belgesinin Noterden Veya Elçilikten Tercümesi
8- Kan Grubu Belgesi
9- Elçilik Mensubu İse Hüviyet Fotokopisi
 
2 SAAT
Yazışma yapılırsa yazışma sonrası
 
5
PARMAK İZİ ALINMASI
1-Nüfus Cüzdanı Aslı
2-1 Adet Fotoğraf
20 DAKİKA
6
FATURALI ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMLERİ
(Yeni Kayıt)
1-Fatura
2-Uygunluk belgesi.
3-Özel Tüketim vergisi makbuzu (Aslı)
4-Trafik sigortası.
5-Şoförler odasından Yeni kayıt dosyası.
6-Şirketler için imza sirküsü ve Ticaret Odası kayıt sureti.
2 SAAT
7
TRAFİK ŞAHADETNAMELİ ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMLERİ
1-Özel Tüketim Vergisi Makbuzu
2-Karayolları Taşıt Muayene İstasyonunca Yapılmış, Muayene
3-Gümrük Vezne Alındı Makbuzu
4-Şoförler Odası Satış Bürosundan Dosya
5-Trafik sigortasının Aslı ve fotokopisi
6-Teknik Belge (Karayolu Uygunluk Belgesi)
2 SAAT
8
KENDİ ADINA NAKİL OLAN ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMİ
1-Başvuru Dilekçesi
2-Sakınca yazısı (İlgili Trafik Şubesinden gerekli görülmesi halinde)
3-Vergi İlişik kesme belgesi (Satış ve Devir için Vergi İlişik Kesme Belgesi)
4-Trafik sigortasının Aslı
5-Eski tescil, trafik belgesi ve plakalar.
6-Şoförler odasından araç nakil dosyası.
1 SAAT
(Sakınca Sorulduğunda
3 SAAT)
9
İLİMİZE NAKİL GELECEK ARAÇLARIN (KENDİ ADINA)TESCİL İŞLEMİ
1-Sakınca yazısı (İlgili Trafik Şubesinden gerekli görülmesi halinde)
2-Trafik sigortası (alıcı adına).
3-Araç tesciline ilişkin geçici belge
4-Şoförler odasından araç nakil dosyası
5-Satış Sözleşmesi (Aslı)
1 SAAT
(Sakınca Sorulduğunda
3 SAAT)
10
İLİMİZE KAYITLI (08 PLAKALI) ARAÇLARIN SATIŞ VE DEVİRLERDE ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMLERİ
1-Trafik Sigortası(Alıcısı adına olması Zorunludur.)
2-Şoförler odasından Devir Dosyası
3-Fenni Muayene(Muayenesi Geçenler)
4-Şirketler için imza sirküsü ve Ticaret Odası kayıt sureti.
5-Noter satışlarını sürücü belgesiyle yapanların kimlik aslı ( fotokopisi )
30 DAKİKA
11
VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK DEVİR İŞLEMLER
1-Veraset İlamı Alınacak(İlgili Mahkemeden)
2-Veraset İntikal yönünden varislerin Adına Kaydının Yapılmasında Sakınca Yoktur Yazısı.(İlgili Vergi Dairesinden).
3-Araç İlişik Kesme Belgesi(İlgili Vergi Dairesinden)
4-Araç Tescil Dosyası Alınacak (Şoförler Odası Evrak Satış Bürosundan)
2 SAAT
12
ARAÇLARDA LPG DÖNÜŞÜMÜNÜN İŞLENMESİ İŞLEMLERİ
1-Montajı yapan firmaca verilen fatura.
2-Montaj tespit raporu (Firma adına yetkili mühendis tarafından düzenlenip, onaylanmış olan.)
3-Muayene Kontrol ve Karayolu Uygunluk Belgesi.
4-Karayolları muayene istasyonundan LPG.'li olduğuna dair muayene yaptırılır.
1 SAAT
13
LPG SÖKTÜRÜLMESİ İŞLEMLERİ
1-LPG Sisteminin söküldüğüne dair fatura
2-Karayolları Muayene istasyonundan LPG'nin söktürüldüğüne dair tespit yaptırılacak
1 SAAT
14
TADİLAT
1-Dilekçe.
2-Türk Standartları Enstitüsü'nden onaylı teknik belge.
3-Tadilatı yapan firmaca düzenlenen fatura.
4-Araç Muayene istasyonundan tespit veya muayene.
5-Eski Trafik ve Tescil belgesi değişecek.
1 SAAT
15
ZAYİİNDEN TRAFİK VE TESCİL BELGESİ ÇIKARMAK İÇİN İSTENEN BELGELER
1-Şahsın Dilekçesi
2-Muayene tarihi geçmemiş olsa bile, Araç Muayene İstasyonundan tespit yaptırılacaktır.
3-Çalıntı ise bu konuda mahalli karakola yapılan müracaat sureti.
30 DAKİKA
16
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
1-Dilekçe.
2-Ticaret Sicil Gazetesi (Yeni Şirket Adına)
3-İmza Sirküleri
4-Oda Sicil Kaydı (Yeni Şirket Adına)
5-Bir Adet Yeni Ünvan'a Göre Doldurulmuş Ek-1 Formu
6-Eski Tescil Belgesi Değişecek
30 DAKİKA
17
TAKAGROF TAKTIRMA VE İŞLETME
1-Dilekçe.
2-Takagrof Faturası
3-Araç Muayene İstasyonundan Tespit Yaptırılacak
4- Eski Tescil Belgesi Değişecek
30 DAKİKA
18
ZAYİİNDEN PLAKA ÇIKARTILMASI
1-Plakanın çalınması durumunda mıntıka Karakolunca düzenlenen müracaat tutanağı
2-Plakanın kaybolması halinde dilekçe
3-Aracın Tescil ve Trafik Belgeleri
4-Araç Sahibi veya Kanuni Temsilcisinin müracaatı
30 DAKİKA
19
ARAÇLARIN TRAFİKTEN ÇEKİLMESİ
1-Dilekçe.
2-Vergi ilişiği kesildiğine dair belge.
3-Trafik belgesi, Tescil belgesi, Tescil plakaları.
4-2 adet Ek-1 formu.
1 SAAT
20
HURDA İŞLEMLERİNDE İSTENEN BELGELER
1-İlişik kesme belgesi (Vergi dairesinden).
2-Araç sahibi veya kanuni vekilince dilekçe.
3-İki adet Ek-1 formu.
4-Araç yanmış ise Yangın Tutanağı.
5-Araca ait eski ruhsatlar ve Plakalar.
2 SAAT
21
"A" GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ (1 YILLIK)
Bu belge imalatçı ve bayilerine tecrübesi yapılacak araçlara, depo gümrük satış yerleri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar için verilir.
1- Dilekçe Her türlü Hukuki ve Mali Sorumluluğu kabul ettiğine dair.
2- Sigorta (Yol belgesinin başlangıcından başlaması şartıyla) 
3- Maliye Harcı
4- İmza Sirküsü
5- Oda Sicili
6- Faaliyet Belgesi
7- Vekalet (Araç sahibi değilse)
8- Onaylı güzergah defteri
9- Önceki yıllık belgeyi iade etmiş olmalı
10- Yetki belgesi
30 DAKİKA
22
"B" GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ (30 GÜNLÜK)
Tescili yapılmamış veya tescil ve trafik belgesi işlemleri tamamlanmamış araçlar için dilekçe ile başvurmaları halinde 6-30 güne kadar verilen belge türüdür. Bunlarda yük ve yolcu taşınabilir.
1- Dilekçe
2- Sigorta (Yol belgesinin başından bitimine kadar)
3- Maliye Harcı 
4- Taşıt Alım Vergisi ve ÖTV 'yi ödemiş olmak.
5- Teknik Muayenesini yaptırmış olmak.
6- Şirketler için Oda Sicili ve İmza Sirküsü
7- Fatura
8- Sürücü Ehliyet Fotokopisi
30 DAKİKA
23
"C" GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ (YOL BELGESİ) (01-06 GÜNLÜK)
Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği, bulundurulacağı veya tadilatının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara 1-6 güne kadar verilen belge türüdür.
1- Fatura - Terkin - Çekme Belgesi - İhale Satışı.
2- Sigorta (Yol belgesinin başından bitimine kadar)
3- Maliye Harcı 
4- Sürücü Ehliyet Fotokopisi
5- Vekalet (Araç sahibi değilse)
6- İmza Sirküsü (Şirketler için)
30 DAKİKA
 
 
 
 
 
 
 
 
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMASÜRESİ
(ENGEÇ)
1
YİVSİZ AV TÜFEĞİ SATIN ALMA BELGESİ
1- Şahsın Dilekçesi
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3- Sağlık Raporu Aslı (1 yıl geçerli olacak)
4- Adli Sicil Kaydı  Aslı (1 yıl geçerli olacak)
5-İkametgah Belgesi
6-Parmak İzi
 
1 SAAT
2
YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATNAMESİ
1-Maliye Harç Makbuzu
2-4 Adet Fotoğraf
3-Av Tüfeğinin Faturası
1 SAAT
(Av Tüfeğinin Satın Alınma Sürecine Bağlı En Geç 1 Ay İçerisinde Satın Alınmalı, Aynı Gün Satın Alındığı Takdirde 1 SAAT)
3
ZAYİİNDEN RUHSATNAME ÇIKARTILMASI
1-Polis Merkezinden Müracaat Kaydı
2- Dilekçe
1 SAAT
 
4
YİVSİZ AV TÜFEĞİ DEVİR İŞLEMLERİ
1-Her İki Şahsın Dilekçesi
2-Her İki Şahsın Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3- Devir Alan Şahsın Sağlık Raporu (1 yıl geçerli olacak)
4- Devir Alan Şahsın Adli Sicil Kaydı  Aslı (1 yıl geçerli olacak)
5- Devir Alan Şahsın İkametgah Belgesi
6 Devir Alan Şahsın -Parmak İzi
7-Devir Senedi
8-Devredilen Av Tüfeğinin Faturası
9-Devredilen Av Tüfeğinin Eski Ruhsatnamesi
10-Devralan Şahsın 4 Adet Fotoğrafı
 
2 SAAT
(Diğer İllerden Dosya İstenilmesi Halinde Dosyanın Gelmesinin Ardından Sonra 1 Saat)
5
PARMAK İZİ ALINMASI
1-Nüfus Cüzdanı Aslı
2-1 Adet Fotoğraf
20 DAKİKA